• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दाबोक उदयपुर - 313023 (राजस्थान)
  • 91-294-2655950
  • 91-294-2655953
  • apdvaud@aai.aero