• हवाई अड्डा निर्देशक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
  • सिलचर हवाई अड्डे कुम्भीरग्राम सिलचर - 788109 (असम)
  • 91-3841-282293
  • 91-3841-282151(टेलीफोन फैक्स)
  • apdsilchar@aai.aero