• हवाई अड्डा निर्देशक/ जन सूचना अधिकारी
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल एन्क्लेव पुणे हवाई अड्डा लोहेगांव पुणे-411032 (महाराष्ट्र)
  • 91-20-26683232
  • 91-20-26685599
  • apdpune@aai.aero