• हवाई अड्डा निर्देशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लीलाबारी हवाई अड्डा, उत्तर लखीमपुर - 787051 (असम)
  • 91-3752 -234179
  • 91-3752-234831
  • apdlbr@aai.aero