• श्री वरिंदर सिंह, विमानपतन निदेशक
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बठिंडा हवाईअड्डा, पंजाब-151201
  • 0164-2865302
  • 0164-2865301
  • apdbti@aai.aero
  • वरिंदर सिंह, प्रबन्धक(सीएनएस)
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बठिंडा हवाईअड्डा, पंजाब-151201
  • 9781000415
  • pgo_bathinda@aai.aero